سیستم مدیریت شکایت

Logo
ثبت شکایت
شماره ثبت شکایت
تاریخ ارائه
نام و تخلص نام پدر شماره تذکره
شماره تماس ایمیل جنسیت
ولایت شاروالی
ناحیه
محله گذر
موضوع شکایت
شکایت علیه اسم
مکانیزم ارائه مدارک اثباتیه کاپی مدارک