مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین حکومتداری
حکومتولی تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین حکومتداری از شاروالی ها، ادارات حکومتی، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور بهبود حکومتداری شهری در افغانستان