مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین انکشاف شهری وخدمات زیربنایی
د ښاری پراختیا او بنسټیزو خدمتونو تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین انکشاف شهری و خدمات زیربنایی از شاروالی ها، شرکت ها و اتحادیه های مهندسی و ساختمانی، شرکت های مشورتی خدمات انجینیری و دیزاین، ادارات دولتی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور تقویت انکشاف شهری و بهبود خدمات زیربنایی