مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین عواید
د عوایدو تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین عرصه مدیریت و ازدیاد عواید و انکشاف اقتصادی از شاروالی ها، سکتور خصوصی، ادارات حکومتی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور کمک به شاروالی ها در عرصه نیل به خودکفایی مالی