مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین تدارکات
د تدارکاتو تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین تدارکات از شاروالی ها، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی، ادارات دولتی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی