مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین محیط زیست
د چاپریال ساتنې تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین محیط زیست از شاروالی ها، سکتور خصوصی، ادارات حکومتی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی و ترویج و تعمیم انکشاف پایدار و محیط زیست دوستی