مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع شاروالان
د ښاروالانو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از شاروالان برحال و اسبق افغانستان و شاروالان علاقمند از جامعه بین المللی جهت تبادل دانش تجربی و بحث روی ایده های جدید جهت بهبود وضعیت شهر ها