مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین حکومتداری
د حکومتوالی ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین حکومتداری از شاروالی ها، ادارات حکومتی، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور بهبود حکومتداری شهری در افغانستان

تعداد اعضاء:
78
مباحث جاری
مباحث قبلی
مجمع متجربین انکشاف شهری و خدمات زیربنایی

ازطرف:

تاریخ:

21/04/2019

آخرین مهلت:

15/05/2019

پاسخ ها:

2
چطور میتوان مشارکت زنان را در پیشبرد امور حکومتداری بیشتر نمود؟

ازطرف:

m.khalid.ameri

تاریخ:

02/07/2019

آخرین مهلت:

26/04/1398

پاسخ ها:

0