مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع شاروالان
د ښاروالانو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از شاروالان برحال و اسبق افغانستان و شاروالان علاقمند از جامعه بین المللی جهت تبادل دانش تجربی و بحث روی ایده های جدید جهت بهبود وضعیت شهر ها

تعداد اعضاء:
22
مباحث جاری
مباحث قبلی
مجمع متجربین انکشاف شهری و خدمات زیربنایی

ازطرف:

تاریخ:

23/04/2019

آخرین مهلت:

29/05/2019

پاسخ ها:

17
چطور می توان زنان در محلات را توانمند ساخت؟ خویش را شریک سازید

ازطرف:

Admin

تاریخ:

10/05/2019

آخرین مهلت:

20/05/2019

پاسخ ها:

3
سث

ازطرف:

تاریخ:

15/05/2019

آخرین مهلت:

19/05/2019

پاسخ ها:

0
مجمع متجربین حکومتداری

ازطرف:

Admin

تاریخ:

21/05/2019

آخرین مهلت:

13/06/2019

پاسخ ها:

0
تجارب و مثال ها رواباط شهرها و دهات

ازطرف:

Admin

تاریخ:

15/06/2019

آخرین مهلت:

25/06/2019

پاسخ ها:

0
آیا چی قسم میتوانیم حکومتداری در یک ریاست پیش ببریم؟

ازطرف:

Admin Admin

تاریخ:

24/11/2019

آخرین مهلت:

26/11/2019

پاسخ ها:

0