مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین حکومتداری
حکومتولی تجربه لرونکو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین حکومتداری از شاروالی ها، ادارات حکومتی، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور بهبود حکومتداری شهری در افغانستان

تعداد اعضاء:
127
پرسشهای کنونی
پرسشهای قبلی
برای ایجاد شهر صلح و دموکراسی شاروالی ها باید کدام فعالیت ها را انجام دهند؟

ازطرف:

محمد نصیر حمیدی

تاریخ:

08/11/1398

آخرین مهلت:

22/11/1398

پاسخ ها:

1