مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع متجربین حکومتداری
د حکومتوالی ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از متجربین حکومتداری از شاروالی ها، ادارات حکومتی، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی جهت تبادل دانش تجربی به منظور بهبود حکومتداری شهری در افغانستان

تعداد اعضاء:
78
پرسش های کنونی
برای نایل شدن به شهرهای پایدار با اجتماع آن چه مقدماتی نیازمندیم؟

ازطرف:

waseel rahman yousufzai

تاریخ:

25/11/2019

آخرین مهلت:

09/12/2019

پاسخ ها:

0
پرسش های قبلی