مجمع راه حل های شهری افغانستان

مجمع شاروالان
د ښاروالانو ټولنه

معرفی مجمع :

متشکل است از شاروالان برحال و اسبق افغانستان و شاروالان علاقمند از جامعه بین المللی جهت تبادل دانش تجربی و بحث روی ایده های جدید جهت بهبود وضعیت شهر ها

تعداد اعضاء:
22
پرسش های کنونی
پرسش های قبلی
مجمع متجربین

ازطرف:

Admin

تاریخ:

21/04/2019

آخرین مهلت:

24/05/2019

پاسخ ها:

1
مجمع متجربین حکومتداری

ازطرف:

Admin

تاریخ:

21/05/2019

آخرین مهلت:

22/05/2019

پاسخ ها:

0